Äktenskapsförord och testamente i Göteborg med omnejd

Skälen till att man väljer att gifta sig kan vara många; kärlek, barn, ekonomi och juridik. Att gifta sig innebär att man ställer sig under Äktenskapsbalkens regler. Både för den nygifte och för den som firar silverbröllop kan Äktenskapsbalkens regler verka många, långa och krångliga. De är dessutom i hög grad tvingande.

När man ska genomföra olika transaktioner som gift är det viktigt att man förstår och kan tillämpa de regler som finns. Till exempel är det viktigt att känna till de situationer då en make måste lämna sitt samtycke.

Oavsett om man går från att vara ensamstående till att gifta sig eller från sambo till att gifta sig, så innebär giftermålet att ett stort juridiskt steg tas. Bland annat påverkas arvsrätten, bodelningsrätten och gåvorätten.

Nygift eller gift sedan länge, kanske behöver du/ni prata med någon om vilka regler som gäller för dig/er. Låt inte framtiden komma som en överraskning, byt ovisshet mot visshet.

KONTAKTA MIG

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att viss egendom inte ska ingå vid en bodelning. Detta kan gälla egendom som makarna eller någon av makarna äger idag, såväl som egendom som förvärvas i framtiden.

Det är viktigt att tänka på alla de konsekvenser som olika formuleringar av ett äktenskapsförord för med sig. Inte minst för att en framtida bodelning verkligen ska få de följder som avsetts.

På Fjällmans Juridik rekommenderar vi att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum då små förändringar idag kan medföra stora förändringar i hur egendomen fördelas i framtiden.

Äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Testamente

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om makarna har barn från tidigare förhållande eller äktenskap ärver barnen direkt och då kan det finnas anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas. Vill man att någon utomstående ska ärva något eller vill man att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet måste man reglera det i ett testamente.

När man upprättar ett testamente är det viktigt att allt blir rätt. Testamentet måste uppfylla lagens alla giltighetskrav. Att förstå skillnaden mellan exempelvis ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt” är centralt.

På Fjällmans Juridik kan vi upprätta nya testamenten, granska gamla testamenten samt erbjuda arkivering av testamenten. Läs mer om arkivering här: Arkivering.

Gåvobrev

När man ska ge gåvor mellan makar måste ett gåvobrev upprättas och registreras hos Skatteverket.

Ska man ge gåvor till sina barn finns det anledning att fundera på om gåvan ska utgöra förskott på arv, om gåvan ska utgöra enskild egendom och om gåvan ska ges på särskilda villkor.

Om man ska ge bort en fastighet i gåva måste man följa Jordabalkens regler. När gåvobrevet upprättats ska det bifogas med lagfartsansökan och skickas in till Lantmäteriet.

Samägandeavtal

Att äga något tillsammans kan vara svårt, olika viljor och drömmar kan leda till osämja. För att bevisa vad man ursprungligen kom överens om kan man upprätta ett samägandeavtal. I avtalet kan man reglera ägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Man kan exempelvis specificera vem som ska sköta den löpande förvaltningen av egendomen och vad som ska gälla om någon vill sälja eller ge bort sin andel. Det går även att reglera hur egendomen får användas och hur avkastning ska fördelas.

När man upprättar ett samägandeavtal är det viktigt att det blir tydligt.
Det finns ingen standardmall utan avtalet bör anpassas efter förhållandena för varje specifik situation.

Skuldebrev

Om ni lånar ut pengar till någon bör ni upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. I skuldebrevet ska det bland annat framgå hur stort belopp som lånats ut, vem som lånat ut det, vem som mottagit lånet samt när och hur betalning ska göras.

Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att kräva att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning.

Som gift måste du lämna ditt samtycke om din make vill låna ut pengar.