Close up of an executive hands holding a pen and indicating where to sign a contract at office

Framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt

Framtidsfullmakt är det som alla pratar om just nu. Några är exalterade, andra är ängsliga. Vad skiljer framtidsfullmakten från en vanlig fullmakt?

En vanlig fullmakt:

 • Regler: lag 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
 • Fullmaktsgivaren kan själv ingå avtal (rättshandlingsförmåga).
 • Fullmakten gäller i från nu.
 • Fullmaktsgivaren granskar själv fullmaktshavarens handlande.
 • Fullmakten avser inte att se till att fullmaktsgivaren får nytta av sina tillgångar och att hans/hennes behov av omvårdnad blir tillgodosedda.
 • Fullmaktsgivaren återkallar fullmakten.

Framtidsfullmakt:

 • Regler: lag 2017:310 om framtidsfullmakter.
 • Fullmaktsgivaren kan själv inte ingå avtal (saknar rättshandlingsförmåga).
 • Fullmakten gäller i framtiden.
 • Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren får ett försvagat varaktigt hälsotillstånd.
 • Fullmakthavarens handlande granskas av en utvald granskare och i vissa fall även av överförmyndaren. Även närstående har en kontrollfunktion.
 • Fullmakten får enbart användas om det är till nytta för fullmaktsgivaren.
 • Fullmakten får innehålla både ekonomiska och personliga angelägenheter.
 • Granskaren har möjligt att återkalla fullmakten.

*Listorna är inte uttömmande.