Active senior man is resting after his intense workout outdoors in the park, covered with snow

Generalfullmakt eller framtidsfullmakt? Nytt rättsfall!

NJA 2018 s. 825. Rättsfallet är viktigt eftersom det hanterar frågan om hur länge en vanlig fullmakt (t.e.x bankfullmakt, generalfullmakt) kan användas vid sjukdom.

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen (genom en s.k. vanlig fullmakt). 

Viktiga punkter i rättsfallet:

  • Vanliga fullmakter kan bara omfatta ekonomiska angelägenheter.
  • Anhörigbehörigheten enligt 17 kap. föräldrabalken kan bara omfatta ekonomiska angelägenheter som är knutna till den enskildes dagliga livsföring. 
  • En framtidsfullmakt är ett nytt ställföreträdarskap. Ställföreträdarens behörighet inträder först när den enskilde inte längre har förmågan att ta hand om sina angelägenheter.
  • HD skriver även: att de nya formerna av behörighet i är princip tänkta att ta vid i det skede då den enskilde inte längre kan låta sig representeras genom att utfärda en fullmakt enligt reglerna i avtalslagen. 
  • HD skriver: när den enskilde inte längre kan förstå relevant information, överväga alternativen och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden” d.v.s. när den enskilde förlorat sin beslutsförmåga.
  • HD skriver; att alternativet att låta sig representeras av en vanlig fullmakt (t.e.x. en s.k. bankfullmakt kräver att den enskilde kan instruera och följa upp de åtgärder som vidtas). Bedömningen om huruvida den enskilda kan instruera och följa upp de åtgärder som vidtagits kommer både att vila på den enskildes personliga förutsättningar och de angelägenheter som kan bli aktuella att hantera. 
  • HD skriver; I svårare/komplicerade frågor/angelägenheter ställs högre krav på den enskilde för att kunna bli företrädd genom en vanlig fullmakt. HD skriver att det förutsätts att man kan instruera, förstå konsekvenserna av olika handlingssätt, den enskilde ska också ha förmåga att lämna adekvata instruktioner och ha en förmåga att följa upp och kontrollera. Den enskilde ska kunna avgöra om ställföreträdaren fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. 
  • HD skriver; fullmakter som är generellt utformade s.k. general-fullmakter ska nivån hos fullmaktsgivaren i fråga om insikter och aktivitet vara ganska hög. Det innebär att högre krav ställs på att bli företrädd genom en general-fullmakt än en fullmakt som hanterar en specifik fråga. 

Om du vill lyssna på ett av våra föredrag om framtidsfullmakter anmäl intresse till desiree@fjallmans.se. Du kan även se vilka föreläsningar som erbjuds i vår eventkalender.