Bouppteckning i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Bouppteckning och arvskifte i Göteborg med omnejd

Fjällmans Begravning är en del av bolagsgruppen Fjällmans. Fjällmans Begravning är auktoriserad begravningsbyrå i Göteborg av SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) och har stor erfarenhet av begravningar. När någon anhörig avlider hjälper vi dig med allt det praktiska. Vi är lyhörda och gör vårt yttersta för att begravningen ska bli som ni önskar. För att du alltid ska känna dig trygg går det att ringa oss dygnet runt på vår jourtelefon 031-310 93 90 . Välkommen att boka ett besök hos oss.

Boutredning / bouppteckning

När någon dör måste en bouppteckning upprättas. I den fastställs vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare. Därpå följer en redovisning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom redovisas.

Bouppteckningen ligger till grund för eventuell bodelning samt arvskifte och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsdagen och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter. Anstånd kan ansökas hos Skatteverket för senare inlämning.

Dödsbodelägarna är solidariskt ansvariga för att förvalta och avveckla dödsboet.

I de fall den avlidne saknar tillgångar kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. Dödsboanmälan utreds och upprättas av socialförvaltningen i den avlidnes kommun. Vi har alla rätt till en värdig begravning, dödsboet kan därför ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen för begravningen.

Vem får upprätta en bouppteckning?

Bouppteckningen uppges av den person som känner boet bäst, en så kallad bouppgivare, samt förrättas och undertecknas av två utomstående personer, så kallade förrättningsmän. Förrättningsmännen får inte vara dödsbodelägare.

Vilka ska kallas till bouppteckning?

Samtliga dödsbodelägare, det vill säga; legala arvingar, efterarvingar och universella testamentstagare, ska enligt lag skriftligen kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid.

Dödsbodelägarna har ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen. Det är endast den som uppger boet som måste närvara.

 

Egendomsvärdering

Behöver ni hjälp med värderingen av lösöre, kontakta Elisabeth Kolosh 070-59 08 430, elisabeth@kolosh.se eller besök www.kolosh.se

Behöver ni hjälp med värderingen av bolag, kontakta Länia Företagsförmedling Charlotte Nilsson 0764-25 65 56, charlotte.nilsson@lania.se

 

Tänk på följande om dödsboet saknar tillgångar:

Betala inga fakturor. Just därför att alla har rätt till en värdig begravning ska inga andra räkningar betalas före begravningskostnaden som är en prioriterad skuld.

När en faktura kommer för dödsboets räkning kontaktar ni fordringsägaren och informerar om att det saknas medel i dödsboet.

Säg upp autogiron.

Det är viktigt med en korrekt hantering så att inte dödsbodelägarna blir betalningsskyldiga för dödsboets skulder.

Bodelning

Bodelning mellan makar kan göras i samband med dödsfall, äktenskapsskillnad eller under ett bestående äktenskap. En bodelning innebär att man fördelar makarnas giftorättsgods mellan makarna. Makarnas enskilda egendom påverkas således inte. När man gör bodelning under ett bestående äktenskap är det ofta för att omfördela tillgångar mellan makarna av olika anledningar.

Bodelning – efterlevande maka/make
Grundregeln är att hälften av det gemensamma giftorättsgodset tillfaller den efterlevande och hälften den som avlidit. Det blir alltså den avlidnes del som ska fördelas som arv mellan arvingarna. En bodelning ska upprättas skriftligt och undertecknas av make och arvingar. Ofta innefattas bodelningen i samma handling som arvskiftet.

Bodelning – efterlevande sambo
För att arvsrätt ska finnas mellan ett sambopar måste ett testamente upprättas. Som sambo har man inte automatiskt någon arvsrätt. Sambolagen reglerar endast det gemensamma hemmet samt det bohag som man införskaffat tillsammans.

Förvaltning

Att förvalta ett dödsbo kan vara både energi- och tidskrävande. Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t.ex. att betala räkningar, eftersända post, säga upp lägenhet, avyttra fastighet, bostadsrätt och lösöre samt ombesörja städning. Givetvis får ni en detaljerad redovisning över alla transaktioner då ni väljer att vi ska hjälpa er med dödsboförvaltningen. Kostnaden avser det arbete Fjällmans Juridik AB utför. Kostnader för exempelvis städbolag och mäklare tillkommer.

Praktisk förvaltning
Praktisk förvaltning kan innebära att vi adressändrar, säger upp lägenhet och försäkringar/prenumerationer/TV/el m.m., avvecklar fordon samt hanterar lösöret och städning/tömning av bostad, et cetera.

Ekonomisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning kan bl.a. omfatta att vi betalar dödsboets löpande räkningar, ombesörjer försäljning av bostadsrätt/fastighet, försäljning av värdepapper, upprättande av deklaration och avslut av konton.

Arvskifte

Efter att bouppteckningen upprättats och registrerats ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Detta sker genom arvskifte. Om den avlidne var gift och förutom efterlevande make eller maka efterlämnar särkullbarn ska arvskiftet föregås av bodelning. Ett arvskifte är en skriftlig handling som ska godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. För att arvskifte ska kunna genomföras måste samtliga dödsbodelägare vara överens. Är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg som bekostas av dödsboet.

Testamente

Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur hans/hennes tillgångar skall fördelas och vilka förbehåll som skall gälla för arvet efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer.

Eftersom ett testamente gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs, är det viktigt att se över redan befintliga testamenten. Familjeförhållanden kan ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen.

Det är många gånger nödvändigt att upprätta ett nytt testamente så att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar.

Man bör anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att utfallet blir som önskat samt att handlingen uppfyller alla giltighetskrav.

Bevakning och arkivering av testamente
Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det är därför avgörande att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. En kopia är inte formellt giltig. Vi hjälper därför till med förvaring och bevakning av testamente, vilket innebär att vi på ett betryggande sätt förvarar originalhandlingen och bevakar mot centralt register när ett dödsfall skett, så att vi då kan meddela anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet.