Din jurist vid samboavtal

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Samboavtal och bodelning i Göteborg

Idag är en tredjedel av alla svenska par sambor. Det många inte vet är att man som sambo har ett mycket svagt rättsligt skydd. Har ni bott ihop länge eller nyss flyttat ihop? Egentligen spelar det ingen större roll. Som sambo har du bodelningsrätt, vilket innebär att du har rätt till hälften av värdet på bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk. Ibland kan en hälftendelning kännas orättvis, t.ex. om en sambo själv bekostat den gemensamma bostaden. I dessa situationer kan ett samboavtal bli aktuellt. I ett samboavtal kan man reglera vad man vill och vad man inte vill dela om man skulle gå isär. Vill man dela egendom som fritidshus, båt, hobbyutrustning, husdjur eller liknande måste man reglera det separat eftersom det inte omfattas av sambolagens regler.

För att sambor ska kunna ärva av varandra måste ett testamente upprättas.

Som sambo finns det mycket man bör tänka på och vi rekommenderar att ni talar med våra jurister om bland annat försäkringar, sparande av kvitton och gemensamma bankkonton.

Oavsett vem du väljer att dela ditt liv med, oavsett om ni bott ihop länge eller just flyttat ihop, så är det viktigt att se över ditt/ert juridiska skydd. Vi vet inte vad som händer i framtiden men vi vet att det känns tryggare om man fått prata med någon.

Samboavtal

I sambolagen finns regler för bodelning mellan sambor. Dessa regler går att avtala bort genom att upprätta ett samboavtal.

Sambolagen reglerar huvudsakligen hur parets bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör genom separation eller då den ena sambon avlider. Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelningen vid en eventuell separation.

Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan sambor avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens delning.

Testamente

Sambor saknar arvsrätt. Skulle en sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Vill man som sambo ha ett fullgott efterlevandeskydd måste man upprätta ett testamente eller gifta sig.

När man har barn från tidigare förhållande bör man fundera över om barnet/barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.
För att säkerställa att testamentet uppfyller lagens formkrav bör man låta en jurist upprätta det.

Gåvobrev

Gåvor kan inte överlämnas från den ena sambon till den andra, på ett sådant sätt att givaren inte längre har kontroll över egendomen. Det innebär att dyrbara gåvor mellan sambor inte blir skyddade mot givarens borgenärer. Regeln om registrering av gåvor gäller inte för sambor.

Om en sambo vill ge bort gemensamt bohag eller gemensam bostad måste den andra sambon ge sitt skriftliga samtycke.

Vill man förena en gåva med villkor bör detta ske genom ett formriktigt gåvobrev. Hos Fjällmans Juridik kan vi hjälpa dig att upprätta ett gåvobrev.

Skuldebrev

Om ni lånar ut pengar till någon bör ni upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. I skuldebrevet ska det bland annat framgå hur stort belopp som lånats ut, vem som lånat ut det, vem som mottagit lånet samt när och hur betalning ska göras.

Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att kräva att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning.

Samägandeavtal

Att äga något tillsammans kan vara svårt, olika viljor och drömmar kan leda till osämja. För att bevisa vad man ursprungligen kom överens om kan man upprätta ett samägandeavtal. I avtalet kan man reglera ägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Man kan exempelvis specificera vem som ska sköta den löpande förvaltningen av egendomen och vad som ska gälla om någon vill sälja eller ge bort sin andel. Det går även att reglera hur egendomen får användas och hur avkastning ska fördelas.

När man upprättar ett samägandeavtal är det viktigt att det blir tydligt.
Det finns ingen standardmall, utan avtalet bör anpassas efter förhållandena för varje specifik situation.

Bodelning

När man går isär som sambo får man bodela. Sambor kan följa sambolagens bodelningsregler eller komma överens om att dela egendomen mellan sig på annat sätt. Om en sambo kräver att bodelning ska ske måste den andre sambon medverka till en sådan. Vid en bodelning mellan sambor värderas det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden, därefter beräknas sambornas respektive andelar. Om samborna har dold samäganderätt i egendom ska det beaktas vid bodelningen. Vid bodelning mellan sambor sker en hälftendelning om samborna inte upprättat något samboavtal.

Fjällmans Juridik kan hjälpa er att genomföra en bodelning. Vi hjälper er att beräkna hur stort värde var och en har rätt till och att fördela era tillgångar och skulder mellan er