Bodelning i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

Det kan vara ett tufft beslut att skiljas eller separera från en partner. Oavsett om ni går isär som vänner eller ovänner är det skönt att få hjälp av en jurist vid en bodelning. Olika regler gäller beroende på om ni varit gifta eller sambor.

 

Kontakta oss för att få det stöd ni behöver. Fjällmans Juridik hjälper er att genomföra en bodelning och att skriva bodelningsavtal. Det underlättar för er i den situation ni befinner er i.

Vid en skilsmässa väcks många frågor därför erbjuder Fjällmans Juridik ett kostnadsfritt inledandemöte på 15-20 minuter.

 

*Legitimering sker med bank-id.

Bodelning mellan gifta makar

En bodelning mellan gifta kan göras både under pågående äktenskap, eller när äktenskapet upphör vid skilsmässa eller dödsfall.

Vid en skilsmässa

Vid en skilsmässa ska ni som makar reglera era egendomar och skulder i ett skriftligt bodelningsavtal. Genom att dela upp egendomar redan vid separationen har ni inte gjort en rättslig bodelning, och de muntliga avtal och löften som lämnas är därför inte bindande. Desto tidigare ni gör en bodelning vid skilsmässa, ju större är chanserna att utfallet blir rättvist.

 

Vid mötet med oss på Fjällmans Juridik berättar vi om allt gällande lagregler, ger råd och hjälper er med upprättandet av bodelningsavtalet.

Bodelning under pågående äktenskap

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap. Genom en bodelning under äktenskap kan egendom överföras från den ena maken till den andra. Anledningarna till att göra en bodelning under äktenskap kan exempelvis vara att bringa klarhet i vem som äger vad eller att ni vill göra en ekonomisk utjämning.

 

Vi hjälper er att upprätta en anmälan till Skatteverket om att ni vill göra en bodelning under pågående äktenskap. Vi kan vidare hjälpa er med den efterföljande bodelningen, och att söka lagfart för en fastighet som överflyttats från en make till den andra.

Vid dödsfall

En bodelning behöver inte göras vid dödsfall om ni endast har gemensamma barn och det inte finns något testamente. I detta fall ärver den kvarlevande den avlidnes andel av boet.

Bodelning mellan sambor

När ni går isär som sambor får ni bodela. Sambor kan följa sambolagens bodelningsregler eller komma överens om att dela egendomen mellan sig på annat sätt. Om en sambo kräver att bodelning ska ske måste den andre sambon medverka till en sådan. Vid en bodelning mellan sambor värderas det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden, därefter beräknas sambornas respektive andelar. Om samborna har dold samäganderätt i egendom ska det beaktas vid bodelningen. Vid bodelning mellan sambor sker en hälftendelning om samborna inte upprättat något samboavtal.

 

Du kan begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandet avslutats och en separation skett. Om din sambo har avlidit ska en begäran om bodelning ske senast vid bouppteckningsförrättningen.

Hur går en bodelning till?

Steg 1

 

En make eller båda makarna ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.
Anteckna brytdag och målnummer. Är du/ni osäkra på vilken dag som är brytdag och vilket målnummer ni har, så kontakta tingsrätten.

 

 

Steg 2

 

Tag fram underlag för tillgångar och skulder som fanns på brytdagen.
Underlag är b.la. saldo- & räntebesked hos banken, underlag för försäkringar, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer m.m.

 

 

Respektive part gör en uppställning över sina tillgångar och sina skulder.
På din lista ska du ställa upp de tillgångar som du äger och de skulder som du har.

 

Tillgångar som normalt omfattas av en bodelning:

 

 • Bostad
 • Fritidsbostad
 • Möbler/husgeråd
 • Fordon t.e.x. bilar/båtar/motorcyklar/husvagn/husbil etc.
 • Pengar/fonder/aktier
 • Vissa försäkringar t.e.x. kapitalförsäkring
 • Företag te.x. enskild firma, HB och AB
 • Privat pensionssparande
 • Pension genom löneväxling
 • Tillgångar i utlandet
 • Sparande till barn som är underåriga
 • Gåvor
 • Arv
 • Skatteåterbäring
 • Bonus
 • Intjänad semesterersättning

 

Skulder som normalt omfattas av bodelning:

 

 • Bolån
 • Krediter
 • Studieskulder
 • Privata lån
 • Skatteskulder

 

Hur vet vi vem som äger vad?

 

Den som betalt för bordet äger det.

 

Om båda har betalat för bordet? Bordet samägs efter hur stor del vardera parten har betalt.

 

Vems är skulden?

 

Den som står som betalningsansvarig gentemot bank/kreditgivare.

 

Steg 3

 

 • Tag fram avtal som kan ha betydelse för bodelningen t.e.x:
 • äktenskapsförord,
 • gåvobrev,
 • skuldebrev,
 • testamenten,
 • Avtalen kan visa att en tillgång helt eller delvis utgör enskild egendom och inte ska omfattas av bodelningen

 

Steg 4

 

Kontakta oss på 031-310 93 90 eller info-juridik@fjallmans.se och boka ett inledande möte med en av våra bodelningsjurister.

 

Steg 5

 

Juristen gör en juridisk bedömning av underlaget och tar ställning till om underlaget behöver kompletteras. Juristen tar ställning till vilket giftorättsgods som finns i äktenskapet och om det finns enskild- eller särskild egendom som ska undantas.

 

Steg 6

 

Tillgångarna värderas.
Här kan det bli aktuellt att ta hjälp av värderingsinstitut och mäklare.

 

Steg 7

 

Parterna tar fram skatteuppgifter för kommande skatteberäkning.
Bl.a. beräkning av skatt på bostad, värdepapper, pension och företag.

 

Steg 8

 

Juristen gör en andelsberäkning.
Andelsberäkning innebär att juristen räknar på hur stort värde vardera parten ska erhålla genom bodelningen. Denna beräkning görs i förhållande till vad lagen säger. Parterna kan dock bestämma annat om båda är överens.

 

Steg 9

 

Parterna kommer överens om vem ska få vilken tillgång och vilken skuld.
För kännedom: vid justering av betalningsansvarig för en skuld behöver bank/kreditgivare lämna sitt samtycke.

 

Steg 10

 

Juristen och parterna har ställning till om en hälftendelning eller om en skevdelning ska ske.
Skevdelning innebär att någon av parterna får nettotillgångar av ett högre värde än den andra parten. Hälftendelning innebär att båda parterna får nettotillgångar av lika stort värde.

 

Juristen beräknar bodelningslikvid.

 

Steg 11

 

Juristen och parterna tar ställning till olika typer av avtalsvillkor. Juristen upprättar ett bodelningsutkast. Eventuella tillägg och justeringar görs. När avtalet är klart skickas det hem till parterna för underskrift.
Avtalsvillkor kan vara t.e.x. att avtalet villkoras med att banken medger att en av parterna ensamt blir betalningsansvarig för bolånen.

 

Steg 12

 

Parterna fullgör sina förpliktelser enligt avtalet t.e.x. betalar bodelningslikviden, flyttar över eller reglerar lån, söker ny lagfart eller nytt föreningsmedlemskap etc.

Gör en bodelning i Göteborg

Kontakta oss på Fjällmans Juridik för att få expertråd och hjälp vid en eventuell bodelning. Våra jurister ser till att underlätta er separation och upprättar ett tydligt bodelningsavtal vid skilsmässa.

Kontakta oss