Fråga Fjällmans

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Dödsfall

Internationella arv

Fråga: 
Vad sker med min kvarlåtenskap vid mitt frånfälle? Jag är Norsk och Polsk medborgare men flyttade till Sverige som pensionär där jag äger en villa. I Sverige har jag en syster som har två vuxna barn. I Norge har jag tre barn samt en bror och syskonbarn. I Polen har jag en syster samt kusiner. Vem ärver mitt hus när nu släktingar är spridda över 3 olika länder?

Svar: 
Från och med augusti i år träder nya EU-regler i kraft som innebär att det ska vara hemvistlandets lag som gäller för arv, dvs. svensk lag i ditt fall. Det spelar ingen roll var tillgångarna finns. Enligt svensk lag ska dina tillgångar fördelas mellan dina tre barn efter din död om du inte skrivit något annat i ett giltigt testamente. Genom att skriva ett testamente med lagvalsklausul kan man specificerar vilket lands lag som ska gälla och vilka man vill ska ärva.

Klander av bouppteckning

Fråga: 
Hur ska jag gå till väga om jag anser att en felaktighet föreligger i en bouppteckning? Jag undrar även om det är sedvanligt/rätt att göra en bodelning inom äktenskap som förändrar arvsbilden?


Svar: 
Anser du att bouppteckningen inte stämmer skall du vända dig till personen som har haft uppdrag att föranstalta bouppteckningen och ange att du har synpunkter på bouppteckningen innan den skickas till Skatteverket. Har bouppteckningen redan skickats till Skatteverket och inte registrerat ännu kan du ringa till Skatteverket och ange att det finns uppgifter antecknat i den som inte stämmer. Har bouppteckningen redan registrerats hos Skatteverket kan du överklaga den inom tre veckor från och med den dagen du tagit del av den registrerade bouppteckningen, till Skatteverket.Makar äger rätt att göra en bodelning inom äktenskapet som till följd ändrar arvsbilden.

Vad händer med den gemensamma sommarstugan om vi dör?


Fråga: Vi är tre syskon som sedan många år ägt en sommarstuga tillsammans som vi fick som enskild egendom av våra föräldrar. Vi börjar bli lite till åren och undrar nu vad som händer med stugan när vi avlider. Vi har män, barn och barnbarn alla tre.


Svar: 
Om andelarna i sommarstugan är enskild egendom betyder det att andelarna hålls utanför en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Vad som händer med stugan om någon av er skulle gå bort kan tyvärr inte besvaras utan att veta mer om era respektive familjesituationer. Saker som kan påverka arvet är t.ex. huruvida alla syskon är gifta eller om det finns barn från tidigare förhållanden. Som huvudregel gäller dock att makar ärver allt av varandra, även det som är enskild egendom, och vid den kvarlevande makens bortgång så ärver barnen i sin tur. Det finns inget som hindrar den kvarlevande maken från att sälja eller ge bort andelen i sommarstugan efter det att han eller hon har ärvt den. Lyckligtvis finns det stora möjligheter att själv bestämma hur ni vill att sommarstugan ska gå i arv genom att upprätta testamenten. Testamente är enda sättet man kan vara säker på att sommarstugan blir kvar i släkten. Det kan också vara en god idé att upprätta ett samägandeavtal med regler för användningen av sommarstugan när man är flera som äger och ska samsas om samma sommarstuga. Däri kan man också bestämma hur man ska göra om någon skulle vilja sälja sin andel.

Särkullbarn och rätten till enskild egendom


Fråga:
Min make har nyss gått bort och vi hade ett äktenskapsförord som innebar att vår fastighet skulle vara min enskilda egendom. Nu hävdar hans barn (särkullbarn) att de har rätt till en del av fastighetens marknadsvärde. Är det så? Och i så fall, är det arvslott eller laglott de har rätt till?


Svar:
Hej! Tack för din fråga. När kvarlåtenskapen efter din make ska fastställas ska man först göra en bodelning mellan honom och dig. Det är bara ert giftorättsgods som ingår i bodelningen och tillgångar som utgör enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor vid gåva eller testamente hålls utanför. Efter att avdrag gjorts för era respektive skulder fördelas nettot av giftorättsgodset lika mellan er. Din makes andel, tillsammans med eventuell enskild egendom som han haft, utgör kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan hans arvingar. Det är du som efterlevande maka som ska ärva efter din make. Hans barn kommer i sin tur ha rätt att ärva en viss andel efter dig. Men det finns ett viktigt undantag. Särkullbarn har alltid rätt att ärva sin laglott direkt efter sin förälders död, dvs. hälften av sin arvslott, om de inte väljer att vänta till den dag de ärver efter dig istället. Svaret på Din fråga är alltså att din makes särkullbarn inte är arvsberättigade till en del av fastigheten eller dess marknadsvärde, då denna inte juridiskt ingår i din makes efterlämnade egendom. Däremot har de rätt till hälften av arvet efter din make, om de inte väljer att avstå sin rätt till laglott.

Familjerättsliga avtal i olika länder

Fråga:
Hejsan, jag är holländska och skriven i Holland, min man är svensk och skriven i Sverige. Jag pendlar mellan Holland och Sverige. Vi gifte oss i Holland och vi har ett äktenskapsförord och ett testament registrerat i Holland. Testamentet handlar om en bostad med tomt här i Sverige. Är det bättre och säkrare om vi gör ett nytt testament här i Sverige, om vi inte vet om det Holländska testamentet gäller i Sverige, Holländsk rätt vs Svensk? Vi har inga gemensamma barn, och min mans 2 barn har såväl Holländska och Svenska nationaliteter (de bor i Holland). Om jag ska bli arvtagare måste jag skriva in mig i Sverige ?

Svar:
Om Din man avlider skall bouppteckningen och boutredningen ske enligt svensk lag. Beträffande bodelningen så skall den ske enligt Holländsk lag eftersom Du är boende i Holland. Ni kan dock skriftligen överenskomma att svensk lag skall vara tillämplig angående Era förmögenhetsrättsliga förhållanden. Ett testamente är gällande i Sverige om det uppfyller lagens krav på upprättande av testamente i det land där det skrevs. Svar på Din fråga blir således att Du behöver inte skriva Dig i Sverige för att kunna ta arv (det underlättar dock eftersom det blir svensk lag som blir tillämplig).

Hur får man reda på om ett testamente finns?

Fråga:
Hur får man reda på om ett testamente finns efter min svärfar?

Svar:
Testamenten måste inte registeras varför det kan vara svårt att veta om det finns ett testamente eller inte. Det första man bör göra är att leta igenom den avlidnes bostad. Titta i byrålådor, bokhyllor etc. Man kan även tala med den avlidnes bank och se om det finns ett bankfack. Om man har kännedom om att din svärfar hade god kontakt med en begravnings- eller advokatbyrå kontakta dem och fråga om de har arkiverat något testamente åt honom. Ett annat alternativ är att man ringer till auktoriserade begravningsbyråers förbund (SBF) och hör om det finns något testamente registrerat i det s.k. livsarkivet.

Gifta

Enskild egendom vid dödsfall

Fråga:
Jag undrar vad som händer om man skriver ett äktenskapsförord som innebär att viss egendom blir enskild. Gäller äktenskapsförordet både vid skilsmässa och om någon av makarna dör? Är det den efterlevande maken eller de gemensamma barnen som kommer ärva den enskilda egendomen?


Svar:
Förenklat gäller ett äktenskapsförord vid äktenskapsskillnad och ett testamente vid dödsfall. Ni bör ställa er två frågor: 1. Hur vill vi fördela våra tillgångar vid en separation? (äktenskapsförord) 2. Hur vill vi fördela våra tillgångar vid ett dödsfall? (testamente) Om en make dör blir den enskilda egendomen en del av den avlidnes kvarlåtenskap. Om det sedan saknas testamente ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen inkluderat den enskilda egendomen med ”fri förfoganderätt”. Detta utgör ett förenklat svar och det finns fler omständigheter som kan påverka hur ett arv fördelas, vår rekommendation är därför att ni talar med en jurist och noggrant går igenom de omständigheterna som föreligger i ert enskilda fall.

Äktenskapsförord

Fråga: 
Fastighet med lagfart 50:50 med olika kontantinsats, som regleras med ett skuldebrev ställt till parten med högst kontantinsats. Måste skuldebrevet ingå som enskild egendom för denna parten i äktenskapsförordet? I äktenskapsförordet ingår fastigheten som enskild egendom bara ”andel i fastighet x” för respektiv part (definierad som 50% via lagfarten).

Svar: 
Vi rekommenderar att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord i vilket ni anger hur stor del av fastigheten som ska vara din respektive din frus enskilda egendom t.ex. 40 % respektive 60 % av fastigheten. Det är viktigt att ert ursprungliga äktenskapsförord upphävs och att ert nya registreras.

Enskild egendom

Fråga:
Vad är enskild egendom?

Svar:
Enskild egendom är egendom som inte bodelas vid äktenskapsskillnad. Egendom blir enskild genom att man föreskriver det i äktenskapsförord, gåvobrev eller i testamente.

Gåva av fastighet

Fråga:
Jag vill ge halva min fastighet i gåva till min man, vad bör jag tänka på?

Svar:
När man ska ge fast egendom i gåva mellan makar är det viktigt att man upprättar ett gåvobrev i enlighet med de formkrav som ställs i Jordabalken. Gåvobrevet kan innehålla olika villkor och det är viktigt att det blir rätt. När gåvobrevet är upprättat ska det registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket och därefter ska lagfart sökas hos Lantmäteriet.

Skilsmässa

Måste man göra en bodelning?

Fråga:
Måste man göra en bodelning?

Svar:
Ja, enligt lag är man skyldig att göra en bodelning. En bodelning kan göras på många olika sätt och vid olika tidpunkter. De räcker inte med att man delar upp sina tillgångar i samförstånd. För att en bodelning ska vara giltig krävs det att man uppfyller lagens formkrav. När man står inför att att upprätta en bodelning bör man vända sig till en jurist för att säkerställa att bodelningen blir så säker och rättvis som möjligt. När man gör en bodelning är det viktigt att man har god kännedom om familjerätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och skatterätt.

Övrigt

Arbetar ni med skatterätt?

Fråga:
Arbetar ni med skatterätt?

Svar:
Nej, på Fjällmans Juridik arbetar vi inte med skatterätt och ger inga skatterättsliga råd. Om du vill veta hur ett avtal påverkar dig skatterättsligt rekommenderar vi dig att ringa Skatteverket.