LVU Göteborg

Innan ett beslut om LVU brukar vårdnadshavare ha många frågor om vad som kan hända och vad man kan göra. Kontakta en av våra kunniga jurister inom LVU för kostnadsfri inledande rådgivning. Du kan kontakta oss per mail på info-juridik(a)fjallmans.se eller per telefon på 031-310 93 90.

Vad innebär LVU?

I vissa fall, under särskilda förhållanden, har socialtjänsten rätt att omhänderta ett barn. Reglerna för detta regleras i LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). LVU är en tvångslag och en sista utväg när inga andra insatser har hjälpt eller det inte är möjligt att hjälpa den unga på något annat sätt. Orsaken till att ett barn/ungdom blir omhändertaget kan vara brister i omsorgen eller att den unge har ett eget destruktivt beteende. Blir ett barn omhändertaget enligt LVU placeras barnet ofta i ett familjehem eller ett behandlingshem för ungdomar.

Företrädare vid LVU / Offentligt biträde

Vid ett omhändertagande har man som förälder rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist med särskild kompetens inom LVU) som hjälper föräldern genom processen. Även barnet har rätt till ett offentligt biträde och är barnet under 15 år gammal så agerar även det offentliga barnet som ställföreträdare för barnet dvs ska ta ställning till vad som är bäst för barnet.

 

Förälder har rätt att själv begära vem som ska vara offentligt biträde. Har föräldern ett önskemål om en särskild advokat eller jurist som denne vill ska vara offentligt biträde behöver socialtjänsten få reda på detta. Fjällmans Juridik har jurister särskilt inriktade på LVU och åtar sig regelbundet uppdrag som offentligt biträde både åt barn och föräldrar i LVU-processer.

 

Staten betalar det offentliga biträdet vilket innebär att man som förälder inte behöver betala biträdets arvode i mål om LVU.

Hur går en process om LVU till?

Innan det blir fråga om ett omhändertagande enligt LVU så har det oftast funnits en kontakt mellan socialtjänst och vårdnadshavare. Innan ett beslut om LVU så har ofta socialtjänsten rekommenderat olika former av frivilliga åtgärder till exempel föräldrautbildning, behandlingshem eller annat som kan vara aktuellt. Om det inte finns något samtycke från barnet eller vårdnadshavarna till den frivilliga vården så kan socialtjänsten besluta om att tvångsomhänderta barnet för att vidta de åtgärder de anser är nödvändiga för att skydda barnet. I de flesta fall vet vårdnadshavarna om att det kommer komma ett beslut om LVU men i vissa fall beslutar socialtjänsten om ett omedelbart omhändertagande vilket innebär att socialtjänsten hämtar barnet samma dag som beslutet.

 

Därefter ska socialnämnden inom en vecka från omhändertagandet ansöka hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska stå fast. Domstolen håller då en förhandling där vårdnadshavarna och deras offentliga biträden är med där frågan om tvångsvården ska stå fast eller inte prövas.

 

Om ett barn tvångsvårdas så ska beslutet omprövas av socialnämnden var sjätte månad.

 

Ett omhändertagande enligt LVU grundar sig i absolut huvudsak på den utredning som socialtjänsten har gjort kring barnets situation. Det är inte ovanligt att det finns felaktigheter i dessa utredningar varför det vilar ett tungt ansvar på vårdnadshavares offentliga biträde och barnets biträde för att säkerställa att alla nödvändiga omständigheter blir framförda.

Har du frågor om LVU?

Ta hjälp av våra jurister och få juridiskt stöd genom hela processen. Vi har lång erfarenhet av familjerätt och bistår er gärna.

 

Kontakta oss på Fjällmans Juridik i Göteborg för att få svar på frågor och juridisk rådgivning.

Kontakta oss