En fysisk person?

familjejurist göteborg

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Av formuleringen ”En fysisk person” får man känslan att framtidsfullmakten enbart kan stå på en person. Så är dock inte fallet! (se prop. 2016:17:30 s. 35-36)

När ni träffar oss kan vi diskutera:

  • Ska flera personer utses till framtidsfullmaktshavare?
  • Vilka beslut ska fattas i gemenskap? och vilka beslut ska fattas enskilt?

Hur en framtidsfullmakt formuleras kan få stora effekter. Vad händer om en av de utpekade fullmaktshavarna dör/blir sjuk? Hur stor är risken för konflikter? Är framtidsfullmakten tillräckligt tydlig och specifik?

En framtidsfullmakt ska vara lätt att använda!