En skyldighet att bodela

Äktenskapsbalken

9 kap. 1 §

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

9 kap. 3 §

Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.

9 kap. 5 §

Bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen skall upprättas en handling som skrivs under av dem båda. /—/. 
Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och ska omfatta alla tillgångar och skulder.  Handlingen ska skrivas under men behöver inte bevittnas eller registeras. 
Glöm inte att bodelningavtalet är bindande. Ett dåligt formulerat avtal kan bli svårt att tillämpa och kan i värsta fall innebära stora ekonomiska förluster. Innan man skriver under ett bodelningsavtal bör man rådgöra med en familjejurist och alla tillgångar och skulder bara vara upptagna till ett värde. 
Vi har olika klienter på Fjällmans Juridik. Några är goda vänner andra är bittra fiender. Vi anpassar vår hjälp till ert behov och vi har ett öppet arvode på vår hemsida www.fjallmansjuridik.se