Examensuppsats – framtidsfullmakter

Jag heter Sara Hellman, är 23 år gammal och kommer från ett litet samhälle i Dalsland som heter Bengtsfors. Jag har precis påbörjat min sista termin på Juristprogrammet i Göteborg vilket innebär att jag skall skriva min examensuppsats nu under vårterminen. Jag kommer att skriva min uppsats här på Fjällmans Juridik och ämnet för min uppsats är Framtidsfullmakt. 

Den 1 juli 2017 trädde lag om framtidsfullmakter i kraft. Framtidsfullmakten är ett sätt för enskilda personer att frivilligt bestämma vem eller vilka som skall företräda en i framtiden. Framtidsfullmakten träder i kraft den dagen man inte kan ta hand om sig själv eller sin ekonomi längre.

Med en ny lag uppstår ofta praktiska och teoretiska frågetecken om tillämpningen av lagen, så även denna gång. Vad som ännu inte är klart är vad som händer med ”vanliga fullmakter” den dagen en framtidsfullmakt träder ikraft. Skall man fortfarande kunna handla med dessa ”vanliga fullmakter”, och är det giltigt i så fall, eller skall man inte kunna handla med de ”vanliga fullmakterna”?

Det framkommer inte av förarbeten till Lagen om framtidsfullmakter eller i lagen om dessa ”vanliga fullmakter” fortsatt skall gälla eller inte. Högsta domstolen, som ger vägledning i hur yrkesverksamma jurister skall hantera vissa juridiska svårigheter har inte heller sagt sitt i frågan. Det finns goda argument som talar för båda alternativen. Tanken med min uppsats är därför att undersöka vad som talar för samt emot att en ”vanlig fullmakt” inte längre är gällande när en framtidsfullmakt träder i kraft. 

Fortsättning följer.