Framtidsfullmakt och jäv

familjejuridik i Göteborg – Anlita familjejurist via Fjällmans Juridik

Många oroar sig för att hamna i ett tillstånd dåman inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi. Genom den nya lagen om framtidsfullmakter finns nu möjligheten att utse någon som ska företräda en om man hamnar i en sådan situation. Till skillnad från att fåen god man såregleras framtidsfullmakter privat och ingen utöver de man själv valt att berätta för behöver fåreda påarrangemanget.

Det finns många saker att tänka pånär man upprättar en framtidsfullmakt, ett av dessa områden berör något som kallas jäv. Kortfattat såhandlar jäv om att det i vissa frågor kan uppfattas som att man som fullmaktshavare agerar påett sådant sätt som gynnar en själv, eller där resultatet gynnar ens egna intressen. Ex. kan man hamna i en såkallad jävsituation om man som fullmaktshavare skriver påett avtal i både sitt eget namn samt i fullmaktsgivarens namn. För att undvika denna typ av situation såkan man behöva ta hjälp av en person som inte kan anses ha något intresse i situationen, för att företräda fullmaktsgivaren i frågor som berör denne och den ursprungliga fullmaktshavaren. Problemet som uppstår om man inte skulle tänka påvsituationer när man skriver en framtidsfullmakt är att man kan hamna i en situation där fullmakten förlorar sitt värde.

r man bestämmer sig för att skriva en framtidsfullmakt såbör man ta kontakt med en kvalificerad jurist med erfarenhet för att inte missa viktiga detaljer. Att ta hjälp av någon som kan se alla aspekter är en investering för framtiden som i slutändan kan vara avgörande för att behålla en trygg vardag.

Författat av Sofia Löfqvist och Emma Andersson / Fjällmans studentpool