Fri förfoganderätt och full äganderätt

Det finns två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap. Det första begreppet heter fri förfoganderätt och innebär att personen får fritt förfoga över det under sin livstid, men kan inte genom ett eget testamente styra över kvarlåtenskapen efter sin bortgång. Full äganderätt- det andra sättet- innebär istället att man kan upprätta ett testamente och styra över även denna andel av sin kvarlåtenskap utan begränsningar.

Skriver man ett testamente där man använder termen fri förfoganderätt är det mycket viktigt att värden som upptas i bouppteckningen är marknadsmässiga, eftersom detta kommer utgöra ett underlag för andelsberäkningar i framtiden.

Skriver man ett testamente där man använder termen full äganderätt och sedan gör en anvisning om vad som ska hända när den personen väl avlider blir det inte full äganderätt, utan fri förfoganderätt. I sånna fall är det viktigt att man i testamentet lägger till om den första personen får testamentariskt förordna eller ej.