Leva ensam

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Testamente och gåvobrev i Göteborg med omnejd

Oavsett hur man väljer att leva sitt liv, ensam eller tillsammans med någon, är det alltid viktigt att se över sitt juridiska skydd. Som ensamstående kanske man funderar över vad som sker efter ens frånfälle? Eller hur man går tillväga för att ge bort egendom? Och om man äger något tillsammans med någon annan, hur man reglerar det på bästa sätt? Oavsett vart du befinner dig i livet och oavsett hur du väljer att leva ditt liv så är det viktigt att du ser över ditt juridiska skydd.

Testamente

Som ensamstående är det viktigt att man funderar på hur ens tillgångar ska fördelas efter ens död. Om man saknar arvingar eller vill att tillgångarna ska tillfalla någon särskild bör man upprätta ett testamente. För att säkerställa att testamentet uppfyller de krav lagen ställer bör man låta en jurist upprätta det.

Gåvobrev

En gåva är en frivillig överföring av tillgångar. I gåvolagen och Jordabalken finns det speciella krav på givaren, mottagaren och den aktuella gåvan. Det är viktigt att allt blir rätt då felaktigheter kan leda till att transaktionen blir ogiltig. I ett gåvobrev kan olika villkor lyftas in. Hur villkoren får utformas är reglerat i lag och i rättsfall. När vi upprättar ett gåvobrev utgår vi från dig. Vi utreder ditt ärende noggrant, vi problematiserar och analyserar för att skapa ett hållbart gåvobrev med alla de villkor som krävs för att ändamålet med din gåva ska uppfyllas. Har du frågor om gåvolöften, gåvor till barn, gåvor mellan makar eller sambor, gåvor till och från aktiebolag, att ge en bostadsrätt i gåva, att ge en fastighet i gåva eller annat, kontakta någon av våra jurister.

Samägandeavtal

Att äga något tillsammans kan vara svårt, olika viljor och drömmar kan leda till osämja. För att bevisa vad man ursprungligen kom överens om kan man upprätta ett samägandeavtal. I avtalet kan man reglera ägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Man kan exempelvis specificera vem som ska sköta den löpande förvaltningen av egendomen och vad som ska gälla om någon vill sälja eller ge bort sin andel. Det går även att reglera hur egendomen får användas och hur avkastning ska fördelas. När man upprättar ett samägandeavtal är det viktigt att det blir tydligt. Det finns ingen standardmall utan avtalet bör anpassas efter förhållandena för varje specifik situation. När vi upprättar ett samägandeavtal problematiserar vi och lyfter fram alla tänkbara situationer som det kan finnas anledning att reglera. Tillsammans utformar vi ett heltäckande samägandeavtal efter era önskemål.

Skuldebrev

Om du lånar ut pengar till någon bör du upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. I ett skuldebrev ska det bland annat framgå hur stort belopp som lånats ut, vem som lånat ut det, vem som mottagit lånet samt när och hur betalning ska göras. Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att kräva att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning.