Vad händer juridiskt när någon dör?

Enligt lag måste en bouppteckning upprättas.  Bouppteckningen är den handling där det fastställs vilka som är arvingar eller med andra mer juridiska termer, dödsbodelägare, efterarvingar eller testamentstagare.

I bouppteckningen redovisas och antecknas vidare den avlidnes och i förekommande fall även efterlevande maka/makes eller sambos samtliga tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är den handling som ligger till grund för arvskifte, där arvingarna sedan reglerar hur dödsboets tillgångar ska fördelas.