Vikten av att juridiska handlingar bevaras i original

I strävan efter det papperslösa samhället och i takt med att digitaliseringen ökar gör vi oss av med papper som vi förr samlade hemma. Det finns dock vissa handlingar som är mycket viktiga att spara. Ett exempel på det är testamenten, vars innehåll endast blir gällande om originalet finns bevarat. Tyvärr finns testamenten inte registrerade på någon myndighet vilket gör det väldigt viktigt att förvara sitt originaltestamente på ett säkert ställe.

Även arvskifteshandlingar är viktiga juridiska handlingar som inte heller registreras någonstans, vilket innebär att det är upp till dem det berör att säkerställa att denna handling finns bevarad. En av anledningarna till att just arvskiftet är så viktigt att bevara är att denna handling utgör bevis för att berättigade arvingar fått sin lott och således inte har något ytterligare att kräva. Kan detta inte bevisas kan alltså samma arvinge få arv två gånger. Så för att säkerställa att arv fördelas enligt den avlidnes vilja samt enligt de överenskommelser man avtalat i ett arvskifte – spara viktiga dokument!